MySQL comandes típiques

Crear una base de dades:

CREATE database prova;

 

Crear i assignar un usuari local (localhost) amb tots els permisos:

GRANT ALL ON prova.* TO ‘roc’@’localhost’ IDENTIFIED BY ‘password';

 

Crear i assignar un usuari local i remot (%) amb permisos select i insert:

GRANT SELECT, INSERT ON prova.* TO ‘roc’@’%’ IDENTIFIED BY ‘password';

 

Fer un backup de la BBDD i restaurar-la:

mysqldump -u root -p prova > dumpfilename.sql
mysql -u root -p prova < dumpfilename.sql